ÁSZF

CHRISMOTO Kft Általános Szerződési Feltételek

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF, vagy Szabályzat) foglaltak – beleértve a megrendelésre és szállításra vonatkozó feltételek is – az Eladónál történő vásárlás esetén érvényesek.

Jelen dokumentum az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezi, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal, az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

A Vásárló az adásvételi szerződés megkötésével elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a közöttünk létrejövő szerződés részét képezi.

A jelen ÁSZF bizonyos rendelkezései, így különösen a jelen ÁSZF-ben meghatározott jogok kizárólag a fogyasztónak minősülő Vásárlókat illetik meg. A fogyasztónak minősülő Vásárló a szakmája, önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó). Az ilyen rendelkezések esetén az Eladó külön jelzi, hogy az adott rendelkezés kizárólag csak a fogyasztónak minősülő Vásárlókra terjed ki, illetve az adott jog kizárólag csak a fogyasztónak minősülő Vásárlókat illeti meg.

Jelen ÁSZF hatályaz Eladó által értékesített termékekkel kapcsolatos jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.burgmanbazis.hu

1. Általános adatok

 • A webáruház üzemeltetője (a továbbiakban: Eladó):
  • CHRISMOTO Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely:
 • 2143 Kistarcsa, Móra F. utca 9.
 • Alapítva:
  • 2011. május 5.
 • Cégjegyzékszám:
  • 13-09-147450
 • A bejegyző hatóság megnevezése:
  • Budapest Környéki Törvényszék, mint Cégbíróság
 • Adószám:
  • 23370562-2-13
 • Közösségi adószám:
  • HU23370562
 • Bankszámlaszám:
  • 11742513-20001199
 • Képviselő neve:
  • Máriássy Krisztián ügyvezető
 • Telefon:
  • +36 305136195
 • Üzletkör a kereskedelmi tevékenység végzéséről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormány rendelet szerint:
  • 50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék
 • Az Eladó adatai:
 • CHRISMOTO KFT
 • Székhely: 2143 Kistarcsa, Móra Ferenc utca 9.
 • Adószám: 23370562-2-13
 • Cégjegyzékszám: 13-09-147450
 • burgmanbazis@gmail.com
 • +36 305136195

2. Vevőszolgálat

 • Postai úton:
  • Posta cím: 2143 Kistarcsa, Móra F. utca 9.
 • Telefonon:
  • Hétköznap: a Hétfőtől-Péntekig 9-17-ig, szombaton 9-12-ig.
  • Telefonszám: +36 305136195
 • Elektronikus úton:
  • www.burgmanbazis.hu
  • burgmanbazis@gmail.hu
 • A vevőszolgálat által nyújtott szolgáltatások:
  • megrendelések feldolgozása
  • kiszállítások intézése
  • információ szolgáltatás
  • vásárlói észrevételek kezelése
  • reklamációk kezelése
  • a panaszkezelés a vevőszolgálatnál történik

3. alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2021.04.25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az Eladó jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Az ÁSZF módosítása nem visszamenő hatályú, a módosított rendelkezéseket a módosítást követően megkötött jogügyletekre kell alkalmazni.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek kizárólag e-mailen rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban értendőek és tartalmazzák a törvényben előírt áfát (azaz az ár bruttó ár).

A webshopban Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenített meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Felhívjuk a Vásárló figyelmét, hogy a megrendelés leadását megelőzően figyelmesen olvassa el a termékleírást, ahol az Eladó az adott termék színére vonatkozó információt minden esetben közzétesz.   

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Eladó teljes körűen tájékoztatja Vásárlókat az akció időtartamáról. Az árak tájékoztató jellegűek, az Eladó az árváltozás jogát fenntartja.

Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül megadásra, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ára, vagy az olyan esetek, amikor nyilvánvaló, hogy a termék nem az igazolható piaci áron került feltüntetésre és az Eladó nem kedvezménnyel értékesíti, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a piaci áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. Ez esetben az igazolt piaci árnak az árukereső oldalak szerinti átlagár tekintendő.

Amennyiben a Vásárló a terméket bármilyen okból nem szolgáltatja vissza az Eladó részére, úgy az elismervényen szereplő értéket köteles 3 napon belül az Eladó részére megtéríteni.

5. Rendelés

A Vásárlónak adott esetben, az Eladóval előre egyeztetett időpontban, helyszínen és terjedelemben lehetősége nyílik a termék kipróbálására. A kipróbálás előtt a felek elismervényt írnak alá, amelyben rögzítik a termék Vásárlónak történő átadása pontos idejét, Vásárló adatait (jogi személy esetén cégnév, cégjegyzékszám, adószám, székhely, magánszemély esetén név, születési név, születési hely és idő, lakcím, adóazonosító jel, anyja neve) valamint a Termék esetleges sérüléseit, hibáit, továbbá a Termék értékét. A kipróbálás végén a felek ugyanilyen elismervényt írnak alá – kivéve azt a nem várt esetet, amikor a Vásárló a terméket a megbeszélt időpontra nem szolgáltatja vissza az Eladónak. Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kipróbálás ideje alatt keletkezett mindennemű kárért, meghibásodásért, közlekedési vagy más hatósági bírságért kizárólagosan és teljes körűen felelős, ezen összegeket az Eladó által megállapított és nem vitatható mértékben köteles 3 napon belül az Eladó részére megtéríteni.

A Vásárlónak lehetősége van termék vagy szolgáltatás megrendelésére, minden esetben e-mailben és/ vagy telefonon.


Amennyiben a megadott adatoknál hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát (és ha tartozik a termékhez, a jótállási jegyet) a termékhez mellékeljük. Vásárló köteles a terméket átvételkor megvizsgálni, és terméken észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a terméket nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Eladó nem fogad el! A termékek kézbesítése előre egyeztetett időben történik.

A megrendelés beérkezéséről az Eladó visszaigazoló e-mailt küld a Vásárló felé, a megrendelés elküldését követő 48 órán belül. Az Eladó a megrendelés feldolgozását a megrendelés Eladóhoz való beérkezését követően kezdi meg. A megrendelés beérkezéséről az Eladó automatikus visszaigazoló e-mail Vásárlóhoz történő megérkezésével az Eladó és a Vásárló között nem jön létre szerződés. A megrendelések feldolgozása az Eladó vevőszolgálatának a nyitvatartási idejében történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, azzal, hogy ammenyiben az az Eladó vevőszolgálatának a nyitvatartási idején túl kerül leadásra, akkor a leadott megrendelés az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Vásárló megrendelését Eladó külön elfogadó e-mailben (ajánlat elfogadásról szóló visszaigazoló e-mail) útján fogadja el. Eladó legkésőbb a megrendeléstől számított ___ órán belül a megrendelés tartalmával megegyező tartalmú ajánlat elfogadásról szóló visszaigazoló e-mailt küld Vásárló számára, mely a Vásárló ajánlatának elfogadását jelenti. A Felek között a termékek a konkrét adásvételi szerződés kölcsönös aláírásakor jön létre, az adásvételi szerződés és jelen ÁSZF szerinti tartalommal.

Amennyiben az ajánlat elfogadásról szóló visszaigazoló email Vásárló megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb ___ órán belül Vásárlóhoz nem érkezik meg, mindegyik Fél mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A termék kifizetésének rendje:

 • Előleg
  • Vásárló az adásvételi szerződés megkötésével kötelezettséget vállal arra, hogy a Termék vételárának (felek adásvételi szerződésbe foglalt eltérő megállapodása hiányában) 50%-át előlegként az adásvételi szerződés kölcsönös aláírását követően azonnal, felek adásvételi szerződésbe foglalt megállapodása szerint készpénzben vagy banki átutalással megfizeti Eladónak.
 • Vételárhátralék
  • Amennyiben a Termék átadásra rendelkezésre áll, erről Eladó tájékoztatja Vásárlót és a felek megegyeznek egy átadás-átvételi időpontban és helyszínben. Vásárló a vételárhátralékot legkésőbb a Termék átvételével egyidőben fizeti meg Eladónak számla ellenében. Vásárló tudomásul veszi, hogy a teljes vételár hiánytalan kifizetéséig a terméket Eladó nem adja át.

Tulajdonjog átszállás, jogfenntartás és a kárveszély átszállása:

Az adásvételi szerződés alapján az Eladó a termék tulajdonjogának átruházására, a Vásárló a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. A tulajdonjog az adásvételi szerződésben szereplő pontos dátummal (óra, perc) száll át Vásárlóra.

Az utánvéttel történő fizetés esetén a termék tulajdonjoga a vételár megfizetésével száll át a Vásárlóra, a vételár megfizetéséig az Eladó a tulajdonjogát kifejezetten fenntartja.

Ha a Vásárló fogyasztó, akkor a kárveszély akkor száll át a Vásárló, amikor a Vásárló vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a termék fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Vásárlóra, ha a fuvarozót a Vásárló bízta meg.

Amennyiben a Vásárló korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt mégsem vette át és így Eladónak igazolhatóan bármilyen jogcímen kára keletkezett, akkor Vásárló az újabb vásárlása során vásárolni szándékozott terméket csak ezen károk kifizetését követően veheti át.

Az Eladó visszatarthatja a termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén a Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt az Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és aszállítási díj összegét). Amennyiben a termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

Amennyiben egyes termékek a megrendelés leadását (ideértve a megrendelés visszaigazolását is) érhetőek el az Eladónál, mert azok az Eladó beszállítóinál már nem elérhetőek, akkor az Eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. Ez esetben a termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszatérítésre kerül az összeg a Vásárló részére 30 munkanapon belül.

6. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Kellékszavatosság

Az Eladó hibás teljesítése esetén a Vásárló az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére az Eladó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A nem fogyasztónak minősülő Vásárlók a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidő alatt érvényesíthetik a szavatossági igényeiket. A nem fogasztónak minősülő Vásárlók a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaikat már nem érvényesítheti.

Vásárló közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A Fogyasztónak nem minősülő Vásárlók esetében a Vásárló köteles bizonyítani azt, hogy a termék, vagy a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

A Fogyasztónak minősülő Vásárlók esetében a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy az Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Amennyiben a Vásárló – függetlenül attól, hogy Fogyasztónak minősül, vagy nem – kellékszavatossági igényt érvényesít, akkor az Eladó a kellékszavatossági igénnyel érintett terméket minden esetben bevizsgálásra megküldi a termék javítását végző javítószolgálathoz (márkaszervízhez).

Jótállás

Az Eladó a Vásárlók felé jótállást vállal. Eladó az egyértelműség kedvéért rögzíti, hogy jótállást a vele szerződött Vásárló felé vállal, de a jótállási kötelezettsége megszűnik abban az esetben, ha a Vásárló a terméket tovább értékesíti vagy továbbadja. Eladó az egyértelműség kedvéért rögzíti azt is, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alkalmazására nem kerül sor, mivel Eladó csak használt termékekkel kereskedik.

Az Eladó által vállalt jótállás a termék átadásától számított 6 hónapig, vagy 4000 megtett km-ig érvényes. Eladó hangsúlyozza, hogy a jótállási felelőssége megszűnik vagy a 6 hónapos határidő lejárta, vagy a 4000 km megtétele pillanatában, amelyik előbb bekövetkezik.

Jótállási igényt az a Fogyasztó érvényesíthet, aki a termékkel, az eredeti számlával és az Eladó által kiállított jótállási jeggyel rendelkezik.

Jótállási igénye alapján a Fogyasztó választása szerint:

(i)      elsősorban kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

(ii)     ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztónak – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Fogyasztó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki egyetlen olyan hibára, meghibásodásra vagy kárra, ha a hiba oka

 1. nem rendeltetésszerű használat. (Nem rendeltetésszerű használatnak minősül a termék gyári beállításait meghaladó teljesítményen történő használat, a termék leírásában megadott paramétereket meghaladó mechanikai / elektromos terhelés, illetve egyéb nem a célnak való felhasználás); vagy
  1. a szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte el); vagy
   1. azzal összefügg, hogy a Vásárló nem végeztette el 500 és 1000 km után Eladónál az ajánlott átnézést; vagy
   1. a használati útmatatóban foglalt rendelkezések meg nem tartása, vagy a használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása; vagy
   1. a helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás; vagy
   1. elemi kár, természeti csapás; vagy
   1. a terméken végzett javítási / szerelési munkálatokat nem az Eladó vagy általa írásban kijelölt harmadik személy végzi és a hiba ennek következtében keletkezett; vagy
   1. a szállítás vagy üzemeltetés közben külső események hatására bekövetkező meghibásodás; vagy
   1. a természetes elhasználódás, kopóalkatrészek kopása, akkumulátor elhasználódása, fékek és karosszéria sérülései.

Eladó az egyértelműség kedvéért rögzíti, hogy a jótállási idő alatt a terméken kizárólag az Eladó, vagy az általa írásban kijelölt harmadik személy végezhet bárminemű átalakítást, javítást, szervizelést. Amennyiben Vásárló ezen rendelkezést megsérti, úgy egyrészt a jótállás azonnal megszűnik, másrészt az ezen szabály megsértésével keletkezett javítási/átalakítási költségeket Eladó nem téríti meg.

A jótállási igény nem érvényesíthető, ha a jótállási jegy érvénytelen, hatályát vesztette, azonosításra alkalmatlan, vagy valótlan adatokat tartalmaz, vagy a termék sorszáma, gyártási száma nem olvasható, ide nem értve, ha ezeket a hibákat, hiányosságokat a gyártó, vagy az Eladó okozta, továbbá akkor sem, ha a Vásárló nem adja át a korábbi kijavításról/kicserélésről felvett munkalapot.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a Vásárló ragaszkodik ahhoz, hogy az általa hozott alkatrész kerüljön beépítésre, úgy ezen munkáért Eladó jogosult magasabb díjat számlázni, továbbá ezen alkatrész beépítésével a jótállási felelőssége megszűnik.

A termékeket a jótállás keretében történő javítására csak az eredeti kiegészítő tartozékokkal (pl. leírás, kábelek, egyedi kiegészítők) együtt kerülhet sor.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik. A jótállás tehát nem érinti a Fogyasztónak a jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Eladó assistance szolgáltatást nem vállal.

A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Vásárló a hibát köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül írásban közölni Eladóval.

7. A szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

A Fogyasztónak minősülő Vásárlók esetén:

Az alábbiakban meghatározott rendelkezések kizárólag a Fogyasztónak minősülő Vásárlóra vonatkoznak.

Amennyiben a Fogyasztó szavatossági igényt, vagy jótállási igényt érvényesít, a szerződés megkötését a Fogyasztónak kell bizonyítania (pl. számlával, nyugtával). Az Eladó jogosult a szerződés megkötését vitatni, de ez esetben köteles felhívni a Fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének módjára.

Az Eladó a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényről jegyzőkönyvet köteles felvenni. Az Eladó a jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja.

Ha az Eladó a szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Fogyasztót.

Az Eladó a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

A Szolgáltatásnak törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

A hibás termékek javítása nem az Eladó vevőszolgálatánál történik. Az Eladó a hibás terméket a vevőszolgálatnál átveszi, majd továbbítja a javítószolgálat (szakszerviz) részére, ahol a tényleges hibajavítás megtörténik. A gyorsabb ügyintézés érdekében ezért a Fogyasztó részére javasolt, hogy hibajavítás esetén a jótállási jegyen feltüntetett szerviz(ek) valamelyikével vegye fel közvetlenül a kapcsolatot.

Az Eladó a termék kijavítása, vagy cseréje esetén felveszi a kapcsolatot a Fogyasztóval és jelzi a részére, hogy a kijavított, illetve kicserélt termák átvehető az Eladó vevőszolgálatánál.

Amennyiben a Fogyasztó a kijavítás vagy kicserélés megtörténtéről szóló első értesítést követő 3 naptári napon belül nem veszi át a kijavított, vagy kicserélt terméket, vagy nem gondoskodik annak elszállításáról, akkor az Eladó ezt követően tárolási díjat számít fel a Fogyasztó részére. A tárolási díj mértéke: 1.500, -Ft/nap/termék (amely az általános forgalmi adót tartalmazza).

Amennyiben a Fogyasztó a kijavítás vagy kicserélés megtörténtéről szóló első értesítést követő 6. (hatodik) naptári hónap utolsó napjáig nem veszi át a kijavított, vagy kicserélt terméket, vagy nem gondoskodik annak elszállításáról, akkor a termék tulajdonjoga automatikusan átszáll az Eladóra.

Ha a javítószolgálat azt állapítja meg, hogy a termék nem hibás, vagy a hiba a jellegéből eredően a szerződés teljesítését követően következett be, illetve jelen ÁSZF rendelkezései szerint jótállás nem vonatkozik rá, akkor az Eladó a bevizsgálás díját kiszámlázza a Fogyasztó felé. A bevizsgálás díja: 25.000[SÜI2] , -Ft / termék / alkalom (azaz alkalmanként és termékenként huszonötezer forint), amely az általános forgalmi adó összegét tartalmazza.

A nem fogyasztónak minősülő Vásárlók esetén:

A nem fogyasztónak minősülő Vásárló által bejelentett igények esetén a fenti szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az Eladót a kijavítás, a jegyzőkönyv megküldése és a jegyzőkönyv megőrzése tekintetében a fenti határidők nem terhelik, mindazonáltal az Eladó törekszik arra, hogy a nem fogyasztónak minősülő Vásárlók esetében is a termékek kijavítása és kicserélése a lehető legrövidebb időn belül megtörténjen.

Egyebekben a nem fogyasztónak minősülő Vásárló által bejelentett igények esetén az Eladó a fentiek szerint jár el (ideértve a fenti díjak felszámítását) és a nem fogyasztónak minősülő Vásárlókat is fenti jogok és kötelezettség illetik meg és terhelik (ideértve a fenti díjak megfizetésére irányuló kötelezettségeket), azzal, hogy a nem fogyasztónak minősülő Vásárlók kizárólag kellékszavatossági igényt érvényesíthetnek az Eladóval szemben, mivel a termékszavatossági igények nem illetik meg őket, és az Eladó nem vállal feléjük jótállást.

8. Adatvédelem

A CHRISMOTO Kft. a termékek értékesítésével kapcsolatos személyes adatokat az vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva kezeli.

9. Vegyes Rendelkezések

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Eladó a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy az Eladó egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Amennyiben Eladó vis maior miatt teljesen vagy részben akadályoztatva van a Szerződés teljesítésében, kötelezettségeinek a vis maiorral okozati összefüggésben való elmulasztása nem minősül az Eladó részéről szerződésszegésnek, Eladó a vis maior időtartamára – annak mértékéig – mentesül szerződéses kötelezettségei alól. Vis maiornak minősül minden olyan külső, elháríthatatlan körülmény, melynek bekövetkezéséért és fennállásáért egyik Fél sem felelős. Ennek megfelelően vis maiornak minősülnek különösen az alábbiak: természeti csapás, áramkimaradás, szükségállapot, sztrájk, háború, lázadás, terrorista cselekmények, természeti katasztrófák (tűzvész, földrengés, vihar, szélvihar), járvány, karantén korlátozások, szállítási és nyersanyag embargó, valamint olyan jogszabályváltozás, amely az Eladó számára olyan helyzetet teremt, amely a szerződés megszüntetését elkerülhetetlenné teszi.

Eladó és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10. Panaszkezelés rendje

A jelen pontban meghatározott jogok kizárólag Fogyasztókat illetik meg.

Az Eladó célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vásárlók teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a vevőszolgálat elérhetőségeinél megjelölt telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Fogyasztónak.

Az írásbeli panaszt az Eladó – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – 30 napon belül írásban megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. Az Eladó köteles a panaszt elutasító álláspontját megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi az Eladó, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

Eladó a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb a fenti határidőn belül megadott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

Amennyiben az Eladó és Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, a Fogyasztó, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a békéltető testület eljárását, illetve fordulhat az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is, továbbá a jelen pontban meghatározott jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára.

A fogyasztóvédelmi hatóságnál előterjesztett panasz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

Békéltető Testület eljárása:

Amennyiben az Eladó a Fogyasztó panaszát elutasítja, úgy a Fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A Békéltető Testületekről, azok működéséről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről, azok elérhetőségeiről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy az Eladó kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Bírósági eljárás:

A Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.

11. Záró rendelkezések

Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Szabályzat rendelkezéseit módosítsa.


 [HP1]Ezt külön kellene venni és az elismervényre rátenni.

 [SÜI2]Módosítható